REGULAMIN SERWISU KURSY-MATURALNE.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKI COOKIES

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego KURSY-MATURALNE.PL oraz określa zasady ochrony prywatności Danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego KURSY-MATURALNE.PL
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin określający ogólne warunki korzystania z Serwisu został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
4. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora i jest prawnie chroniona.
5. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu KURSY-MATURALNE.PL

II. DEFINICJE

1. Administrator: Wioletta Wojda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ERUDIO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 145, właścicielka Serwisu internetowego KURSY-MATURALNE.PL
2. Serwis: zbiór wszystkich treści znajdujących się na stronie KURSY-MATURALNE.PL wraz z formularzami kontaktowymi.
3. Dane osobowe: dane Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzane w celu właściwego świadczenia usług drogą elektroniczną.
4. Strony: Administrator i Użytkownik .
5. Użytkownik: osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. PLIKI COOKIES

1. Administrator uprawniony jest do używania plików Cookies.
2. Korzystający z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z Serwisu na jego komputerze mogą zostać zapisane pliki Cookies.
3. Użytkownik może ograniczyć lub zablokować dostęp plików Cookies do swojego komputera, co może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pełnej wersji Serwisu.
4. Administrator zapewnia, iż pliki Cookies używane przez Serwis są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika, a informację zbierane za ich pomocą umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika.

IV. ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn od niego niezależnych.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie, przeniesienia praw do Serwisu jak również zaprzestania jego działalności oraz dokonania wszelkich innych czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Administrator oświadcza, że zamieszczone na stronie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Serwisu.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu oraz powielania jego treści w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności konkurencyjnej.
3. Użytkownik akceptuje umieszczanie w Serwisie reklam oraz linków do innych stron internetowych.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” jest Administrator Serwisu (dział II, ustęp 1).
2. Administrator przetwarza zebrane Dane osobowe w zakresie:
a) Adres IP Użytkownika,
b) Imię i nazwisko Użytkownika,
c) Adres poczty elektronicznej,
d) Numer telefonu.
3. Administrator zabezpiecza Dane osobowe Użytkownika Serwisu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, oraz przed utratą czy uszkodzeniem.
4. Administrator oświadcza, że przetwarza Dane osobowe w celu:
a) wykonania umowy pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
b) marketingowym i pomiarów statystycznych – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
c) przetwarzania danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym.
6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych przez Administratora. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres info@kursy-maturalne.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
8. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora (info@kursymaturalne.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
9. Użytkownik w każdym czasie może żądać uzupełnienia i poprawienia Danych osobowych, w tym także ich trwałego usunięcia.
10. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli takie zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń, lub powyższe wynika z obowiązujących przepisów prawa.
11. Administrator oświadcza, że Dane osobowe Użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować pod adres e-mail info@kursy-maturalne.pl
4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres e-mail info@kursy-maturalne.pl.
5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem Serwisu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.
6. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.